Chế độ chính sách

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 105/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2014  NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11năm 2008
Xem tiếp...

Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật BHYT vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.Theo Nghị định, ngoài 24 đối tượng đã quy định trong Luật BHYT còncó thêm 4 đối tượng mới là công nhân cao su, thanh niên xung phong thờikỳ kháng chiến chống Pháp, người lao động đang hưởng chế độ ốm đau theoquy định của bảo hiểm xã hội, người hoạt động không chuyên trách tại xãphường. Kể từ ngày 1/7/2009-31/12/2009, mức
Xem tiếp...