1. PGS. TS. Nguyễn Văn Chi - Trưởng Ban

2. ThS. Vũ Thị Thu Quỳnh - Phó Trưởng Ban

3. LS. Nguyễn Tôn Đạo - Thành viên

4. PGS. TS. Lê Công Định - Thành viên

5. TS. Trần Song Giang - Thành viên

6. ThS. Trần Quang Độ - Thành viên

7. ThS. Bùi Minh Thu - Thành viên