Phó Giám đốc Bệnh viện

nguyen_ngoc_hien22.jpgPhó Giám đốc Phụ trách Kinh tế y tế Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hiền   TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁ NHÂN  1. Họvà tên: Nguyễn Ngọc Hiền Bí danh: không2. Ngày,tháng, năm sinh: 12 – 03 – 1960 Giới: Nam3. Quêquán: xã Xuân Xuân Hồng – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định4. Ngày,tháng, năm vào Đảng chính
Xem tiếp...