1. Địa chỉ: Tòa nhà 3 tầng, cạnh trường Trung cấp Y Bạch Mai
2. Điện thoại: 04.3869.4083
    Fax: 04.3868.6910 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Sơ đồ tổ chức:
gdyk-1.jpg 

5. Cơ cấu tổ chức:

 • Tổng số: 40 CBVC, trong đó: Tiến sĩ: 02, BSCKII: 01, Thạc sĩ: 05 ; BSCKI: 07, Bác sĩ: 04; Cử nhân: 12, Điều dưỡng: 09
 •  Viện gồm các bộ phận
  • Văn phòng Viện: 13 CBVC.
  • Phòng NCKH&Chỉ đạo tuyến: 04 CBVC.
  • Phòng thường trực: 05 CBVC.
  • Khoa Khám giám định tổng hợp: 05 CBVC.
  • Khoa khám GĐBNN: 03 CBVC.
  • Khoa XN - CĐHA: 06 CBVC.
  • Khoa TDCN: 04 CBVC.

6. Ban Lãnh đạo từ 2011 đến nay:

 

anh hung

TS. Dương Đức Hùng
Viện Trưởng - Bí thư Chi Bộ
Từ 2015 đến nay

         
 

 


bs_hai_-_c.jpg

BSCKI. Trần Minh Hải 
Phụ trách Công đoàn 
 

7. Một số ảnh hoạt động của viện:

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg 

8. Chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy chế được Bộ Y tế phê duyệt:

 

8.1. Chức năng:

 • Viện có chức năng khám, giám định y khoa để xác định tình trạng sức khỏe, tỷ lệ phần trăm (%) tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật, bệnh nghề nghiệp cho các đối tượng theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật

8.2. Nhiệm vụ:

 • Là cơ quan thường trực Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương, quản lý và sử dụng con dấu của Hội đồng Giám định y khoa Trung ương. Tổ chức khám, giám định y khoa cho các đối tượng theo quy định của pháp luật, là đầu mối xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng Giám định y khoa Trung ương trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt. Giúp Hội đồng Giám định y khoa Trung ương tổ chức các phiên họp của Hội đồng và tổ chức các phiên họp Hội đồng Giám định y khoa phúc quyết lần cuối được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ y tế.
 • Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị thủ tục, hồ sơ trình Bộ y tế xem xét, bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám định viên, thành viên (ngành y tế) của Hội đồng giám định y khoa trung ương, phân Hội đồng Giám định y khoa Trung ương I, II. Tham mưu đề xuất tham gia xây dựng, chỉnh sửa các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực sức khỏe và giám định y khoa cho Bộ y tế, các Bộ, ngành liên quan.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ giám định y khoa đối với cơ sở khám giám định y khoa trong toàn quốc, nghiên cứu khoa học, xây dựng các quy trình, quy chuẩn khám giám định y khoa. Đào tạo liên tục và đào tạo lại các cán bộ chuyên ngành giám định y khoa. Xuất bản bản tin giám định y khoa theo quy định của pháp luật.
 • Hợp tác quốc tế với các tổ chức trong lĩnh vực giám định y khoa và các lĩnh vực khác có liên quan. Thực hiện thống kê, báo cáo về công tác giám định y khoa của viện và ngành. Lưu trữ hồ sơ giám định y khoa theo quy định của Viện và pháp luật.
 • Thực hiện thống kê báo cáo về công tác giám định y khoa của Viện và ngành giám định y khoa. Lưu trữ hồ sơ giám định y khoa của Viện theo quy định của pháp luật.
 • Khám sức khỏe theo quy định hiện hành, tham gia khám, chữa bệnh theo quy định của Bệnh viện Bạch Mai.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bệnh viện Bạch Mai giao và theo quy định của pháp luật.

9. Tóm tắt lịch sử hình thành đơn vị:

 • Viện Giám định y khoa (GĐYK) được thành lập theo Quyết định số 168/CP ngày 08/7/1974 của Hội đồng Chính phủ (nay là chính phủ), là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ y tế theo Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 12/11/2009 của Thủ tướng chính phủ và được tổ chức lại theo Quyết định số 880/QĐ-BYT ngày 13/3/2014 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc tổ chức lại Viện Giám định y khoa trực thuộc Bộ y tế thành Viện Giám định y khoa thuộc Bệnh viện Bạch Mai - Bộ Y tế.
 • Căn cứ Quyết định số 4375/QĐ - BYT do Bộ trưởng Bộ y tế ký ban hành ngày 24/10/2014, Viện Giám định Y khoa là đơn vị sự nghiệp thuộc Bệnh viện Bạch Mai có chức năng khám, giám định y khoa để xác định tình trạng sức khỏe, tỷ lệ phần trăm (%) tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật, bệnh nghề nghiệp cho các đối tượng theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Viện là cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa trung ương.

10. Những thành tích chủ yếu của Viện Giám định Y khoa:

 • Từ năm 2011 đến hết 6 tháng năm 2015 Viện đã khám giám định cho 1142 đối tượng trong đó đối tượng khám CĐHH là 885 đối tượng (chiếm xấp xỉ 75%)
 • Viện đã tham  mưu cho Bộ Y tế ban hành nhiều văn bản, quyết định hỗ trợ Bộ giải quyết chế độ chính sách cho người có công với đất nước. Chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho 63 Hội đồng/Trung tâm Giám định Y khoa trên toàn quốc về công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Tổ chức 26 lớp tập huấn và 16 lớp đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ Giám định Y khoa cho các Hội đồng/Trung tâm Giám định Y khoa trên toàn quốc.
 • Tính đến năm 2014 Viện đã tham gia xây dựng sửa đổi bổ sung 17 Thông tư trong đó: 6 Thông tư liên quan đến khám giám định cho người có công với cách mạng và 11 Thông tư bệnh nghề nghiệp đã được ban hành.

11. Các khen thưởng đạt được:

 • Tập thể:
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế năm 2003.
  • Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2004).
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể nữ cán bộ, viên chức Viện Giám định Y khoa về thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà giai đoạn 2006 - 2008”.
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế năm 2007 - 2008.
  • Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc” và Bằng khen năm 2008.
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế năm 2014.
 • Cá nhân:
  • Nhiều cá nhân trong Viện đã được các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu như: Thầy thuốc ưu tú, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế; Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam…