1. Địa chỉ: Tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

2. Điện thoại: 024.3629.1818

3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Cơ cấu tổ chức:

DT SODT

5. Ban lãnh đạo đương nhiệm

Quynh DT

ThS. Vũ Thị Thu Quỳnh
Phó Ban Kiểm soát bệnh viện
Trưởng phòng

Diep DT

ThS. Dương Hồng Điệp
Chủ tịch Công đoàn

           

Ly DT

ThS. Chu Thị Phương Lý
Phụ trách hành chính

 6. Một số hình ảnh của phòng:

TT DT20

7. Lịch sử hình thành:

       Phòng Đấu thầu được thành lập theo Quyết định số 2567/QĐ-BM ngày 08/10/2020, là đơn vị trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng quản lý và Giám đốc Bệnh viện về lĩnh vực đấu thầu và pháp lý về đấu thầu của Bệnh viện.

8. Chức năng, nhiệm vụ:

8.1. Chức năng:

       Phòng Đấu thầu thực hiện công tác thẩm định giá, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng quản lý. Tham mưu, giúp Ban Giám đốc Bệnh viện thực hiện công tác quản lý trong lĩnh vực đấu thầu; là đầu mối chủ trì, thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, thẩm định hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu; tham mưu giúp Ban Giám đốc Bệnh viện trong việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.

8.2. Nhiệm vụ:

8.2.1. Tham mưu, theo dõi, đôn đốc triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản lý và Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện:

  • Tham mưu, thẩm định giá dự toán mua sắm, dự án đầu tư.
  • Tham mưu, thẩm định trình phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu, bao gồm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách xếp hạng nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.
  • Lập Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đóng thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.
  • Tham mưu, đề xuất cho Ban Giám đốc Bệnh viện, bao gồm: Quyết định xử lý tình huống, giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu; báo cáo công tác đấu thầu hàng năm; hủy thầu theo quy định; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản lý và Ban Giám đốc Bệnh viện về quá trình lựa chọn nhà thầu.

8.2.2. Thực hiện công tác kiểm tra tính pháp lý, kiểm soát chứng từ thanh toán các gói thầu theo quy định của pháp luật:

  • Kiểm tra, rà soát các điều khoản trong hợp đồng ký kết với nhà thầu trúng thầu.
  • Kiểm soát chứng từ thanh toán các gói thầu.