Sáng ngày 01/8, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Y tế.
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Buổi làm việc

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; các đồng chí đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; đồng chí Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế; các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Buổi làm việc

Theo Báo cáo tình hình triển khai và kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của Bộ Y tế, công tác CCHC của Bộ Y tế đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặt công tác. 

Bộ Y tế xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ Y tế, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành y tế và được triển khai một cách đồng bộ giữa các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế phù hợp với nền kinh tế thị trường, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đổi mới cơ chế tài chính, tổ chức bộ máy và hiện đại hóa hành chính với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành và tăng cường chất lượng trong cung cấp dịch vụ công về y tế cho người dân và tổ chức, doanh nghiệp.

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định thành lập và kiện toàn; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của  Ban chỉ đạo và Tổ công tác thường trực CCHC của Bộ.  

Ban cán sự Đảng Bộ Y tế đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác CCHC, trong đó xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác CCHC; lấy kết quả đầu ra của công tác CCHC là thước đo việc hoàn thành nhiệm vụ của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để đề xuất khen thưởng, kỷ luật kịp thời. 

Năm 2016, Bộ Y tế đã tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại 10/10 Vụ, Cục thuộc Bộ và 25/25 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Năm 2017, Bộ Y tế sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra 30% các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ vào Quý II/2017.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã hoàn thành việc thực thi đơn giản hóa 222/225 TTHC (đạt 98,6%). Trong 06 tháng đầu năm 2017, Bộ Y tế đã công bố 07 TTHC mới ban hành và bãi bỏ 07 TTHC thuộc lĩnh vực giám định y khoa; công bố 03 TTHC mới và bãi bỏ 05 TTHC thuộc lĩnh vực y tế dự phòng. Đến nay, tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế đã được ban hành và công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia là 488 thủ tục. Các đơn vị đã thực hiện đúng các yêu cầu về niêm yết công khai các quy định về TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC.

Ngoài ra, Bộ Y tế đã thực hiện thiết lập các kênh thông tin phục vụ trả lời phản ánh kiến nghị của người dân và tổ chức thông qua đường dây nóng 19009095 trong các bệnh viện, chuyên mục “Công dân, doanh nghiệp hỏi – Bộ Y tế trả lời” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Fanpage của Bộ trưởng Bộ Y tế và trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ qua địa chỉ website http://nguoidan.chinhphu.vn; http://doanhnghiep.chinhphu.vn.

Về phân cấp quản lý ngành, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ quan hành chính tại địa phương; tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản để thực hiện việc phân cấp quản lý các dịch vụ y tế công cho UBND các tỉnh, thành phố và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân cấp cho địa phương, đơn vị.

Bộ Y tế đã có 17/20 đơn vị hành chính được phê duyệt Đề án vị trí việc làm, chiếm 85%; có 65/83 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ được phê duyệt Đề án vị trí việc làm, chiếm 78%. Các đề án sau khi được phê duyệt sẽ được triển khai và bố trí sắp xếp cơ cấu theo vị trí việc làm.

Về cải cách tài chính công, năm 2017 đã có 24% đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tự đảm bảo 100% chi hoạt động thường xuyên; 69% đơn vị tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường; 7% đơn vị do ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo chi hoạt động thường xuyên. Đối với các đơn vị trực thuộc địa phương cũng đã đạt kết quả theo các tỷ lệ tương ứng là 1,3%; 57,5% và 41,2% (số liệu năm 2015). Giảm số đối tượng hưởng lương từ NSNN, chỉ tính riêng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế (16 Bệnh viện trực thuộc Bộ và 02 Bệnh viện trực thuộc Trường Đại học Y) đã giảm được 20.599 người, tiền lương phải chi là 1.681,4 tỷ đồng/năm. Tạo điều kiện để chuyển phần ngân sách này sang hỗ trợ người dân tham gia Bảo hiểm y tế theo Nghị quyết 18 của Quốc hội, tăng chi cho y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Về ứng dụng CNTT, hiện tại 100% các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ sử dụng mạng nội bộ để trao đổi công việc qua hệ thống thư điện tử. Hệ thống quản lý văn bản điện tử và điều hành đã được triển khai đến tất cả cán bộ, công chức các đơn vị trong cơ quan Bộ và đầu mối lãnh đạo, văn thư các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở y tế các tỉnh/thành phố; 100% các văn bản thông thường đã được gửi/nhận qua Hệ thống, không còn sử dụng văn bản giấy. Đồng thời, triển khai ứng dụng chữ ký số đến tất cả các đơn vị, lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ. Bộ Y tế đã triển khai ứng dụng chữ ký số trong tất cả các phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để trả kết quả trực tuyến cho doanh nghiệp.

100% các dịch vụ hành chính công của Bộ đã được cung cấp ở mức độ 2 trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, 05 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 34 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Cùng với đó, Bộ Y tế đã hoàn thành việc thí điểm triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công. Đề án được thực hiện trong các đơn vị hành chính cung cấp dịch vụ hành chính công và tại đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và y tế dự phòng. Kết quả thí điểm cho thấy phương pháp áp dụng đo lường sự hài lòng của người dân là phù hợp đối vơi 05 nhóm chỉ số: Khả năng tiếp cận dịch vụ; Minh bạch thông tin và thủ tục hành chính; Cơ sở vật chất; Thái độ kiến thức, kỹ năng của nhân viên cung cấp dịch vụ và Kết quả cung cấp dịch vụ.

Ngoài những kết quả đã đạt được, Báo cáo của Bộ Y tế cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất, đồng thời Bộ Y tế cũng xác định phương hướng và giải pháp đẩy mạnh CCHC trong thời gian tới.

Trên cơ sở Báo cáo của Bộ Y tế, các thành viên Đoàn công tác đã có những nhận xét, góp ý, kiến nghị để công tác CCHC của Bộ Y tế đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới, cụ thể như:

Việc xây dựng và gửi báo cáo về CCHC, về theo dõi thi hành pháp luật cần được thực hiện đúng tiến độ thời gian. Bộ Y tế cần tập trung nguồn lực để xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra, đặc biệt là xây dựng 02 dự án luật là Luật Dân số và Luật Phòng chống tác hại rượu, bia, đồng thời, khẩn trương xây dựng, trình ban hành và ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Dược năm 2016 (05 văn bản chưa được ban hành). 

Bộ Y tế cần rút kinh nghiệm trong việc ban hành các quyết định hành chính đính chính các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế (thông tư).

Việc đánh giá tác động các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC còn hạn chế. Còn chậm công bố các TTHC, đặc biệt trong lĩnh vực Dược. Trong việc xây dựng kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC cần đưa ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Chưa công bố danh mục các TTHC tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Bộ Y tế cần sớm ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ. Rút kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, cần đưa ra mục tiêu mang tính khả thi để đảm bảo thực hiện thành công. Tỷ lệ thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế sử dụng phần mềm quản lý văn bản còn thấp, chủ yếu là bộ phận văn thư.

Đề nghị Bộ Y tế tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc áp dụng ISO trong Bộ; gắn kết việc áp dụng ISO với việc đánh giá, thi đua - khen thưởng. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, đồng thời, quan tâm bố trí nguồn nhân lực và tài chính để áp dụng ISO đạt hiệu quả hơn.

Quang cảnh Buổi làm việc

Kết luận Buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận và đánh giá cao kết quả CCHC của Bộ Y tế, đặc biệt đánh giá cao vai trò của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ đã rất quan tâm, sâu sát, lãnh đạo thực hiện công tác CCHC của Bộ đạt nhiều kết quả cao.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đồng tình với nhiều ý kiến phát biểu cho rằng, thứ hạng trong PAR Index cũng quan trọng nhưng không quan trọng bằng điểm số cao trong các chỉ số thành phần, điều đó mới chứng tỏ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Bộ Y tế cần làm rõ nguyên nhân và tìm giải pháp để chỉ số PAR Index từng bước được cải thiện trong bảng xếp hạng.

 Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Bộ Y tế có giải pháp nâng cao chất lượng công chức, viên chức của ngành. Đẩy nhanh việc thực hiện vị trí việc làm và cơ cấu công công chức trong đơn vị hành chính; tăng cường việc tinh giản biên chế. Tiếp tục thực hiện giao tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tiến tới giao tự chủ hoàn toàn. Tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Bộ Y tế cần rà soát và phân công các đơn vị trong Bộ thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ những nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên ngành và đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công. Đề nghị Bộ Y tế khi xây dựng các dự án luật cần xây dựng song song các văn bản hướng dẫn để luật được triển khai thực hiện ngay khi có hiệu lực.

Buổi sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã làm việc và kiểm tra CCHC tại Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế.

Theo Website Bộ Nội vụ


05776593
Hôm nay
Ngày hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tháng trước
Toàn bộ
148
9551
148
261381
361268
5776593