Một số mẫu quy định về cấp Chứng chỉ hành nghề và đăng kí KCB ngoài giờ: Click để tải file

  1. Nghị định số 109 về hướng dẫn cấp Chứng chỉ hành nghề

  2. Công văn triển khai cấp Chứng chỉ hành nghề và đăng kí làm ngoài giờ

  3. Hướng dẫn khai hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề

  4. Mẫu đăng kí KCB ngoài giờ

  5. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề (cấp lần đầu)

  6. Bản nhận xét của người hướng dẫn

  7. Giấy xác nhận quá trình thực hành

  8. Quy định và tiêu chuẩn người hướng dẫn thực hành

  9. Sơ yếu lý lịch

  10. Đơn xin cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn

  11. Đơn xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề

  12. Công văn bình xét thi đua và đánh giá viên chức năm 2017

12.2. Mẫu 1a - Trưởng đơn vị

12.2. Mẫu 1b - Phó trưởng đơn vị

12.3. Mẫu 2 - Viên chức

12.4. Mẫu 3 - Biên bản họp đánh giá

12.5. Mẫu 4 - Phiếu bổ sung lý lịch

12.6. Phụ lục thi đua

  13. Công văn Hướng dẫn bình xét thi đua, đánh giá phân loại cán bộ,

        bổ sung lý lịch và kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

13.1. Mẫu 01 - Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua

13.2. Mẫu 02 - Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu CSTĐ cấp

        cơ sở

13.3. Mẫu 03 - Biên bản họp bình xét các danh hiệu thi đua

13.4. Mẫu 04 - Danh sách tổng hợp đánh gia phân loại viên chức

13.5. Mẫu 05 - Phiếu đánh giá và phân loại viên chức quản lý

13.6. Mẫu 06 - Phiếu đánh giá và phân loại viên chức

13.7. Mẫu 07 - Biên bản về việc đánh giá và phân loại cán bộ, viên chức

13.8. Mẫu 08 - Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức

13.9. Mẫu 09 - Bảng kê khai tài sản, thu nhập

13.10. Mẫu 10- Biên bản họp công khai kê khai tài sản, thu nhập