Công văn hướng dẫn xét tặng danh hiệu "thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú lần thứ 13 - năm 2020

Mẫu số 1 theo NĐ 91 (Báo cáo HC, BK tập thể)

Mẫu số 2 theo NĐ 91 (Báo cáo HC, BK cá nhân)

Mẫu số 3 theo NĐ 91 (Báo cáo truy tặng HC)

Mẫu số 4 theo NĐ 91 (Báo cáo AHLĐ tập thể)

Mẫu số 5 theo NĐ 91 (Báo cáo AHLĐ cá nhân)

Mẫu số 6 theo NĐ 91 (Báo cáo truy tặng đột xuất)

Mẫu số 7 theo NĐ 91 (Báo cáo theo chuyên đề)

Mẫu số 8 theo NĐ 91 (Báo cáo cho tổ chức nước ngoài)

Mẫu số 9 theo NĐ 91 (Báo cáo cá nhân tổ chức nước ngoài)

Một số mẫu quy định về cấp Chứng chỉ hành nghề và đăng kí KCB ngoài giờ: Click để tải file

Nghị định số 109 về hướng dẫn cấp Chứng chỉ hành nghề

Công văn triển khai cấp Chứng chỉ hành nghề và đăng kí làm ngoài giờ

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề

Mẫu đăng kí KCB ngoài giờ

Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề (cấp lần đầu)

Bản nhận xét của người hướng dẫn

Giấy xác nhận quá trình thực hành

Quy định và tiêu chuẩn người hướng dẫn thực hành

Sơ yếu lý lịch

Đơn xin cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn

Đơn xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề

Công văn bình xét thi đua và đánh giá viên chức năm 2017

Mẫu 1a - Trưởng đơn vị

Mẫu 1b - Phó trưởng đơn vị

Mẫu 2 - Viên chức

Mẫu 3 - Biên bản họp đánh giá

Mẫu 4 - Phiếu bổ sung lý lịch

Phụ lục thi đua

Công văn Hướng dẫn bình xét thi đua, đánh giá phân loại cán bộ,

bổ sung lý lịch và kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Mẫu 01 - Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua

Mẫu 02 - Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu CSTĐ cấp

        cơ sở

Mẫu 03 - Biên bản họp bình xét các danh hiệu thi đua

Mẫu 04 - Danh sách tổng hợp đánh gia phân loại viên chức

Mẫu 05 - Phiếu đánh giá và phân loại viên chức quản lý

Mẫu 06 - Phiếu đánh giá và phân loại viên chức

Mẫu 07 - Biên bản về việc đánh giá và phân loại cán bộ, viên chức

Mẫu 08 - Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức

Mẫu 09 - Bảng kê khai tài sản, thu nhập

Mẫu 10- Biên bản họp công khai kê khai tài sản, thu nhập