STT                                                                      Nội dung                                                                      Tải file            
 1

Danh sách đào tạo "Cập nhật và nâng cao quy trình KTĐD trong thực hành chăm sóc NB cho Điều dưỡng/Hộ sinh/ KTV BVBM năm 2016"

 Bấm tải file
 2 Danh sách đào tạo "Nâng cao nghiệp vụ cho Hộ lý năm 2016"  Bấm tải file
 3 Chương trình đào tạo "Nâng cao nghiệp vụ cho Hộ lý năm 2016"  Bấm tải file

 

 

 


Các kỹ thuật mới triển khai