Ngày Thế giới phòng chống AIDS 01/12/2009: "Tiếp cận phổ cập và quyền con người" (Universal Access and Human Rights).

as.jpgNgày 01/12 hằng năm được chọn làm ngày Thế giới phòng chống AIDS nhằm nhắc nhở mọi cá nhân, mọi tổ chức, mọi quốc gia trên toàn cầu quan tâm nhiều hơn đến đại dịch HIV. Chủ đề hành động của ngày Thế giới phòng chống AIDS từ năm 2005 - 2010 là "Giữ vững cam kết, Quyết tâm ngăn chặn AIDS". Chủ đề hành động cụ thể của ngày Thế giới phòng chống AIDS năm 2009 là "Tiếp cận phổ cập và quyền con người ".

Việc tiếp cận phổ cập được hiểu là việc cung cấp các dịch vụ về dự phòng HIV, điều trị, chăm sóc hỗ trợ HIV cho tất cả mọi người có nhu cầu, không phân biệt giới tính, địa vị xã hội, dân tộc, tôn giáo...Tiếp cận phổ cập được xây dựng dựa trên cơ sở các mục tiêu quốc gia, do quốc gia tiến hành thông qua các khảo sát toàn diện về tình hình dịch, khả năng mở rộng các ứng phó của quốc gia chống lại HIV, dựa vào quá trình tham vấn, đóng góp ý kiến của các tổ chức xã hội dân sự, những người sống với HIV và các đối tác khác. Việc thực hiện tiếp cận phổ cập cũng chính là bảo vệ và thực thi quyền chăm sóc sức khỏe cho mọi người.


(UNAIDS và Cục phòng chống AIDS)