Văn bản pháp quy

Mẫu Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành: DownloadMẫu bảng kê tiền lương, tiền công: DownloadCông văn; Mẫu biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ: DownloadMẫu biên bản thanh lý hợp đồng: DownloadBảng giá dịch vụ y tế từ 20/8/2019:  DownloadCông văn số 1426/BM-TCKT về việc đối chiếu và xác nhận công nợ đến 31/10/2018 Download Công văn số 824/BYT-KH-TC ngày
Xem tiếp...

Click chuột vào file cần tảiLuật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng.Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP.Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP.Thông tư số 20/2011/TT-BYT ngày
Xem tiếp...