Responsive Image

ViewDanhSachCauHoi

DashboardQa

HỎI ĐÁP CHUYÊN GIA

Không có dữ liệu!

Thu Hà

Đã hỏi ngày: 13/07/2023

Nguyên nhận bệnh hô hấp ở trẻ em

Nguyên nhân gây các bệnh hô hấp là gì, tại sao cháu nhà tôi đi đâu đều che chắn cẩn thận nhưng vẫn mắc bệnh về hô hấp?