Responsive Image

ViewDanhSachCauHoi

DashboardQa

HỎI ĐÁP CHUYÊN GIA

Không có dữ liệu!

Ngọc Minh

Đã hỏi ngày: 13/07/2023

Các biểu hiện cảnh báo bệnh tim mạch ?

Các biểu hiện cảnh báo bệnh tim mạch cần cấp cứu là gì? Xin cho biết cách phát hiện và đối phó khi gặp tình huống đó?