Responsive Image

ViewDanhSachCauHoi

DashboardQa

HỎI ĐÁP CHUYÊN GIA

Không có dữ liệu!

Phương thúy

Đã hỏi ngày: 13/07/2023

Khi nào cần chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng?

 Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng được thực hiện trong trường hợp nào? Tôi bị đau mỏi cột sống có thể chụp cộng hưởng từ được không? Có an toàn không?