Responsive Image

NewListDocter

Thông tin bác sĩ

Giới thiệu

PGS.TS. Phan Thu Phương

Giám đốc - Trung tâm Hô hấp

Quá trình đào tạo

Đang cập nhật

Thế mạnh

Đang cập nhật

Các bác sĩ khác

Không có dữ liệu!

TS. Bs. Nghiêm Nguyệt Thu

Đang cập nhật

PGS. TS. Phạm Mạnh Hùng

Đang cập nhật

PGS.TS Nguyễn Thế Hào

Đang cập nhật

TS. Nguyễn Văn Nhường

Đang cập nhật...

PGS. TS. Lê Công Định

Đang cập nhật