Responsive Image

Member

 • Giới thiệu Phòng Quản lý Chất lượng

  1. Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai

  2. Điện thoại: Email: qlclbm.iso@gmail.com

  3. Cơ cấu tổ chức:


   

Ban Lãnh Đạo

 • ThS. Nguyễn Quốc Thái

  Trưởng phòng
 • CN. Nguyễn Châu Minh

  Chủ tịch Công đoàn
 • CN. Trần Giang Hương

  TT Tổ cải tiến chất lượng

5. Một số ảnh của đơn vị:

Tập thể cán bộ nhân viên phòng


Tổ An toàn người bệnh 


Tổ đo lường chất lượng 


Tổ cải tiến chất lượng 

Đào tạo đánh giá viên nội bộ hệ thống QLCL ISO 9001:2008 

Đánh giá nội bộ hệ thống QLCL ISO 9001:2008 

Triển khai đánh giá hài lòng người bệnh 


Đào tạo an toàn người bệnh 

Hợp tác Quốc tế về an toàn người bệnh 

6. Tóm tắt lịch sử hình thành:

 • Trong hành trình xây dựng và phát triển Bệnh viện, chất lượng khám chữa bệnh luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Bệnh viện đã chú trọng đến đầu tư cơ sở vật chất, trang bị nhiều máy móc kỹ thuật hiện đại, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý cho cán bộ bệnh viện, triển khai các kỹ thuật mới...để chất lượng khám chữa bệnh ngày một được nâng lên. Tuy nhiên, các hoạt động về chất lượng chưa mang tính chiến lược và hệ thống. Năm 2009, bệnh viện đã quyết định triển khai quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO ở một số đơn vị lâm sàng, cận lâm sàng và các phòng chức năng nhằm mục đích chuẩn hóa các quá trình cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh.
 • Để duy trì hoạt động của hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO, BV cũng đã thành lập Tổ Quản lý chất lượng – trực thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp để vận hành hệ thống, thúc đẩy việc tuân thủ các quy trình ISO tại các đơn vị. Bên cạnh đó, bệnh viện vẫn duy trì các hoạt động giám sát, kiểm tra định kỳ để bảo đảm thực hiện đúng các quy trình, quy định, quy chế chuyên môn trong khám chữa bệnh.
 • Ngày 12/07/2013, Thông tư 19/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện ra đời yêu cầu các bệnh viện triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chất lượng bệnh viện.
 • Xuất phát từ thực tế và nhu cầu trên, ngày 28/05/2015, Giám đốc bệnh viện đã ký Quyết định thành lập phòng Quản lý chất lượng với các cán bộ chuyên trách về công tác quản lý chất lượng, mục đích kiện toàn các hoạt động về quản lý chất lượng, tương xứng với quy mô và vị thế của bệnh viện Bạch Mai.

7. Chức năng, nhiệm vụ:

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc và Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

1) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt.

2) Triển khai và hỗ trợ các đơn vị thực hiện Quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 và ISO 15189.

3) Phối hợp với các Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Điều dưỡng và các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động liên quan đến cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh.

4) Phối hợp với các đơn vị kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định, quy chế chuyên môn.

5) Tổ chức đánh giá chất lượng Bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.

6) Làm  đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sự cố tại các đơn vị trong bệnh viện.

7) Phối hợp với Phòng Điều dưỡng và Phòng TCCB đánh giá hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế.

8) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu liên quan đến đánh giá, đo lường chất lượng bệnh viện (thông qua các hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất, thông tin thu thập từ đường dây nóng…) và báo cáo, đề xuất các biện pháp cải tiến khắc phục.

9) Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng trong bệnh viện.

10) Phối hợp với các Phòng Đối ngoại – hợp tác quốc tế và các đơn vị, tổ chức có liên quan để xây dựng, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh.

8. Các hoạt động đang tiến hành:

 • Tiếp tục duy trì Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO ở 21 đơn vị được cấp chứng nhận Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, trong đó có 18 đơn vị được chứng nhận QLCL theo ISO 9001:2008 và 3 đơn vị cận lâm sàng (khoa Hóa sinh, khoa Vi sinh và phòng xét nghiệm của khoa Huyết học truyền máu) được chứng nhận QLCL theo tiêu chuẩn ISO 15189.
 • Triển khai QLCL theo tiêu chuẩn ISO ở 8 đơn vị lâm sàng, dự kiến cuối năm 2015 sẽ được cấp chứng nhận Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
 • Triển khai một số hoạt động về QLCL và an toàn người bệnh:
  • Đào tạo nhận thức và kỹ năng xây dựng văn bản hệ thống QLCL ISO 9001:2008
  • Đào tạo đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008
  • Đào tạo về An toàn người bệnh cho mạng lưới QLCL bệnh viện
  • Triển khai hệ thống quản lý sự cố y khoa tại các đơn vị trong BV
  • Đánh giá hiệu quả việc sử dụng thí điểm vòng đeo tay nhận dạng chính xác người bệnh tại các đơn vị.
  • Khảo sát sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ y tế công.
 • Tổ chức đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá CLBV do Bộ Y tế ban hành.
 • Xây dựng các chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện. 

Achievements

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT