Responsive Image

DetailController

Nội dung giới thiệu: Trung bình mỗi năm Bệnh viện Bạch Mai xét duyệt  khoảng 150 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở. Để các đề tài nghiên cứu thực sự có giá trị, thiết thực phục vụ yêu cầu khám chữa bệnh của bệnh viện, khi xét duyệt các đề tài, Hội đồng KH bệnh viện đánh giá theo 5 tiêu chí: tính khoa học, tính thực tiễn, tính sáng tạo, tính khả thi, kỹ thuật cao và cho 5 điểm mỗi tiêu chí. Vì vậy   các đơn vị cần lựa chọn đề tài của đơn vị mình theo 5 tiêu chí này."> Nội dung giới thiệu: Trung bình mỗi năm Bệnh viện Bạch Mai xét duyệt  khoảng 150 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở. Để các đề tài nghiên cứu thực sự có giá trị, thiết thực phục vụ yêu cầu khám chữa bệnh của bệnh viện, khi xét duyệt các đề tài, Hội đồng KH bệnh viện đánh giá theo 5 tiêu chí: tính khoa học, tính thực tiễn, tính sáng tạo, tính khả thi, kỹ thuật cao và cho 5 điểm mỗi tiêu chí. Vì vậy   các đơn vị cần lựa chọn đề tài của đơn vị mình theo 5 tiêu chí này.">

Sự kiện nổi bật

Hướng dẫn chuẩn bị các biểu mẫu đăng ký đề tài cấp cơ sở

Nội dung giới thiệu:
Trung bình mỗi năm Bệnh viện Bạch Mai xét duyệt
 khoảng 150 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở. Để các
đề tài nghiên cứu thực sự có giá trị, thiết thực phục vụ yêu cầu khám chữa bệnh
của bệnh viện, khi xét duyệt các đề tài, Hội đồng KH bệnh viện đánh giá theo 5
tiêu chí: tính khoa học, tính thực tiễn, tính sáng tạo, tính khả thi, kỹ thuật
cao và cho 5 điểm mỗi tiêu chí. Vì vậy
 
các đơn vị cần lựa chọn đề tài của đơn vị mình theo 5 tiêu chí này.
  • Phiếu đề xuất: bao gồm danh sách các đề tài của đơn vị đề xuất lên, do thư ký KH của đơn vị tập hợp, có chữ ký phê duyệt của lãnh đạo đơn vị. Download
  • Thuyết minh đề tài: theo biểu mẫu chung của Bộ Khoa học và công nghệ và Bộ Y tế cho các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ. Thuyết minh đề tài viết đầy đủ, chi tiết thông tin của đề tài ( bao gồm cả dự trù về kinh phí, vấn đề nghiên cứu trong, ngoài nước, mô tả chi tiết nội dung công việc...)
    Download
  • Thông tin chung về đề tài: là phần thông tin cơ bản- đủ nhưng tóm tắt về đề tài. Đây là phần quan trọng nhất vì Thường trực Hội đồng KH bệnh viện sẽ chấm điểm căn cứ vào thông tin chung này. Do số lượng đề tài lớn nên không thể đi vào chi tiết từng đề tài, khi có vấn đề cần làm rõ, phòng KHTH sẽ cung cấp thông tin chi tiết trong thuyết minh đề tài cho Thường trực Hội đồng KH. Vì vậy các đơn vị cần gửi file về thông tin chung các đề tài của đơn vị mình cho tổ NCKH- phòng KHTH để tập hợp gửi cho các thành viên Thường trực Hội đồng KH chấm điểm. Sau khi họp, Thường trực Hội đồng KH sẽ phê duyệt danh sách đề tài căn cứ vào số điểm của các đề tài và phòng KHTH sẽ thông báo cho các đơn vị các đề tài được duyệt.
    Download
Y Lăng - Phòng KHTH

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image