Responsive Image

DetailController

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2014

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Chương I

ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG, MỨC HỖ TRỢ VÀ NGUỒN KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÓNG, HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

Điều 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Ngoài đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 và Khoản 5 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế, các đối tượng khác quy định tại Khoản 6 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế bao gồm:

1. Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206/CP ngày 30 tháng 5 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế.

2. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế.

  Tải File đính kèm:

1. Sử dụng mẫu Giấy vào viện  

2. Thực hiện một số nội dung luật BHYT sửa đổi, bổ sung 

3. Xác định điều kiện, mức hưởng BHYT

4. Luật bảo hiểm y tế 

5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT

6. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật BHYT 

7. Ban hành mẫu thẻ bảo hiểm 

8. Ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm 

9. Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế 

10. HD đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT 

11. Ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược phạm vi thanh toán của BHYT 

12. Tài liệu hướng dẫn thực hiện luật BHYT sửa đổi, bổ sung 

">

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2014

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Chương I

ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG, MỨC HỖ TRỢ VÀ NGUỒN KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÓNG, HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

Điều 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Ngoài đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 và Khoản 5 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế, các đối tượng khác quy định tại Khoản 6 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế bao gồm:

1. Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206/CP ngày 30 tháng 5 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế.

2. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế.

  Tải File đính kèm:

1. Sử dụng mẫu Giấy vào viện  

2. Thực hiện một số nội dung luật BHYT sửa đổi, bổ sung 

3. Xác định điều kiện, mức hưởng BHYT

4. Luật bảo hiểm y tế 

5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT

6. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật BHYT 

7. Ban hành mẫu thẻ bảo hiểm 

8. Ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm 

9. Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế 

10. HD đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT 

11. Ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược phạm vi thanh toán của BHYT 

12. Tài liệu hướng dẫn thực hiện luật BHYT sửa đổi, bổ sung 

">

Chế độ chính sách

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾCHÍNH
PHỦ

-------
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
Số:
105/2014/NĐ-CP

Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2014
 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25
tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11
năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13
tháng 6 năm 2014;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.Chương IĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG, MỨC HỖ TRỢ VÀ NGUỒN KINH PHÍ
TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÓNG, HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾĐiều 1. Đối tượng
tham gia bảo hiểm y tếNgoài đối tượng quy định tại Khoản 1, 2,
3, 4 và Khoản 5 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế, các đối tượng
khác quy định tại Khoản 6 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế bao
gồm:1. Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp
hằng tháng theo Quyết định số 206/CP ngày 30 tháng 5 năm 1979 của Hội đồng
Chính phủ (nay là Chính phủ) về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm
nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc tham gia bảo hiểm y
tế theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế.2. Người thuộc hộ gia đình làm nông
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia
bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo
hiểm y tế.  Tải File đính kèm:1. Sử dụng mẫu Giấy vào viện  2. Thực hiện một số nội dung luật BHYT sửa đổi, bổ sung 3. Xác định điều kiện, mức hưởng BHYT4. Luật bảo hiểm y tế 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT6. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật BHYT 7. Ban hành mẫu thẻ bảo hiểm 
8. 
Ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm 
9. 
Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế 
10. 
HD đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT 11. Ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược phạm vi thanh toán của BHYT 12. Tài liệu hướng dẫn thực hiện luật BHYT sửa đổi, bổ sung FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image