Responsive Image

DetailController

Trước nhiều băn khoăn của người lao động về việc mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, BHXH tự nguyện như thế nào, ông Đinh Duy Hùng- Phó trưởng Ban Thu- BHXH Việt Nam cho biết:
"> Trước nhiều băn khoăn của người lao động về việc mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, BHXH tự nguyện như thế nào, ông Đinh Duy Hùng- Phó trưởng Ban Thu- BHXH Việt Nam cho biết:
">

Sự kiện nổi bật

Người lao động đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?


Trước nhiều băn khoăn của người lao động về việc mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, BHXH tự nguyện như thế nào, ông Đinh Duy Hùng- Phó trưởng Ban Thu- BHXH Việt Nam cho biết:

Về mức đóng:

Tổng mức đóng BHXH bắt buộc (cả 5 chế độ) hiện nay là 26% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc, trong đó:

- Người lao động đóng bằng 8%;

- Người sử dụng lao động đóng bằng 18%, trong đó chia ra 3% đóng vào quỹ ốm đau, thai sản, do người sử dụng lao động đóng toàn bộ; 1% đóng vào quỹ tai nan lao động, bệnh nghề nghiệp, do người sử dụng lao động đóng; 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất, do người lao động đóng bằng 8%, người sử dụng lao động đóng bằng 14%.
Mức đóng BHYT: Hiện tại mức đóng BHYT bằng tỷ lệ % mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHYT, hiện nay tỷ lệ chung là 4,5%, trong đó người lao động đóng 1,5%, người sử dụng lao động đóng 3%

* Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp: bằng tỷ lệ % mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp: Mức đóng của người lao động 1%, người sử dụng lao động bằng 1%; ngân sách nhà nước hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp tối đa bằng 1% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Mức đóng BHXH tự nguyện: bằng tỷ lệ % mức thu nhập do người tham gia lựa chọn làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện.

Phương thức đóng

Theo ông Đinh Duy Hùng, phương thức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp thực hiện hằng tháng. Riêng người lao động hưởng tiền lương theo sản phẩm, theo khoán tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì có thể đóng theo phương thức hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

nguoi-lao-dong.jpg

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image