Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Hội nghị Đào tạo, chỉ đạo tuyến Bệnh viện Vệ tinh năm 2013 và Kỷ niệm 15 năm thành lập TDC

 

                BỘ Y TẾ

 BỆNH VIỆN BẠCH MAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 112/BM-TDC

V/v: Tổ chức Hội nghị đào tạo, chỉ

đạo tuyến, bệnh viện vệ tinh và Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai


           Hà Nội, ngày 22  tháng 07  năm 2013

 

GIẤY THÔNG BÁO

 

Kính gửi:       .............................................................................................................

.............................................................................................................

 

Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai (TDC); nhằm đánh giá, tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm về kiện toàn, quản lý công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai với các bệnh viện phía Bắc và triển khai kế hoạch năm 2013; ngày 22/08/2013 Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Hội nghị ĐÀO TẠO, CHỈ ĐẠO TUYẾN VÀ BỆNH VIỆN VỆ TINH NĂM 2013.

Thay mặt Ban Tổ chức, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự, chủ trì hội nghị và tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm theo chương trình cụ thể gửi kèm.

Thông tin chi tiết cần trao đổi xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 04 38686391 - 203; di động 0913341755 (BS Vũ Trí Tiến - Phó Giám đốc TDC); Fax: 04 38688024; Email: tienvt@bachmai.edu.vn

Xin trân trọng cám ơn!

 

Ghi chú: Đại biểu tham dự hội nghị tự túc ăn nghỉ, đi lại. Các chi phí khác liên quan đến hội nghị thanh toán theo quy định hiện hành của nhà nước.

 

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

-          Như trên

-          Lưu HC, TDC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)             

 

 

 

             PGS. TS. ĐỖ DOÃN LỢI

 

 

 

 

 

                BỘ Y TẾ

 BỆNH VIỆN BẠCH MAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 113/BM-TDC

V/v: Đăng ký tham dự Hội nghị đào tạo, chỉ đạo tuyến, bệnh viện vệ tinh và

Kỷ niệm 15 năm thành lập TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến BV Bạch Mai

           Hà Nội, ngày 22  tháng 07  năm 2013

 

GIẤY THÔNG BÁO

 

Kính gửi:  GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ CÁC TỈNH THUỘC ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN VỆ TINH;

GIÁM ĐỐC CÁC BỆNH VIỆN THUỘC ĐỊA BÀN CHỈ ĐẠO TUYẾN CỦA BỆNH VIỆN BẠCH MAI

 

Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai (TDC); nhằm đánh giá, tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm về kiện toàn, quản lý công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai với các bệnh viện phía Bắc và triển khai kế hoạch năm 2013; ngày 22/08/2013 Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Hội nghị ĐÀO TẠO, CHỈ ĐẠO TUYẾN VÀ BỆNH VIỆN VỆ TINH NĂM 2013.

Thành phần đại biểu tham dự từng chủ đề liên quan và chương trình cụ thể được đính kèm giấy thông báo này.

Thay mặt Ban Tổ chức, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kính đề nghị Lãnh đạo đơn vị cử cán bộ tham dự và gửi danh sách đăng ký theo mẫu về Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai trước ngày 5/8/2013 qua địa chỉ Email: dung.bui@bachmai.edu.vn (BS Bùi Trung Dũng - Phòng Đào tạo Kỹ năng và Truyền thông) hoặc Fax: 04 38688024.

Thông tin chi tiết cần trao đổi xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 04 38686391 - 203; di động 0913341755 (BS Vũ Trí Tiến - Phó Giám đốc TDC); Fax: 04 38688024; Email: tienvt@bachmai.edu.vn

Xin trân trọng cám ơn!

 

Ghi chú: Đại biểu tham dự hội nghị tự túc ăn nghỉ, đi lại. Các chi phí khác liên quan đến hội nghị thanh toán theo quy định hiện hành của nhà nước.

 

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

-          Như trên

-          Lưu HC, TDC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)             

 

 

 

           PGS. TS. ĐỖ DOÃN LỢI

 

 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ

HỘI NGHỊ ĐÀO TẠO, CHỈ ĐẠO TUYẾN, BỆNH VIỆN VỆ TINH

VÀ KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN BỆNH VIỆN BẠCH MAI

(Gửi kèm công văn số ............../BM-TDC ngày 22/07/2013)

 

 

1.      Tên đơn vị cử đại biểu: ............................................................................................

 

2.      Thành phần đại biểu mời tham dự:

2.1.

Các tỉnh thuộc Đề án BV vệ tinh của BV Bạch Mai.

Mỗi tỉnh cử 05 - 06 đại biểu, bao gồm:

·         Sở Y tế:  01 Ban Giám đốc + 01 cán bộ phụ trách đào tạo - chỉ đạo tuyến

·         BV vệ tinh: 01 đại diện Ban giám đốc BV + 01 Trưởng Phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến/hoặc cán bộ phụ trách chỉ đạo tuyến + 01 lãnh đạo Phòng Kế hoạch tổng hợp + 01 Thư ký Đề án BV vệ tinh (nếu không trùng)

2.2.

Một số BV tuyến trung ương và các BV đa khoa tỉnh/thành, khu vực phía Bắc không thuộc Đề án BV vệ tinh của BV Bạch Mai.

Mỗi BV cử 02 đại biểu, gồm:

 

·         01 đại diện Ban Giám đốc BV +

·         01 lãnh đạo Trung tâm/Phòng/Tổ Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

 

3.      Thông tin về danh sách đại biểu của đơn vị cử tham dự:

TT

Họ và tên

Trình độ

Năm sinh

Khoa phòng công tác; Điện thoại; Email

Chức vụ

Ghi chú

1.      

 

 

 

 

 

 

2.      

 

 

 

 

 

 

3.      

 

 

 

 

 

 

4.      

 

 

 

 

 

 

5.      

 

 

 

 

 

 

6.      

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Danh sách đại biểu của đơn vị cử tham dự xin gửi về Phòng Đào tạo Kỹ năng và Truyền thông thuộc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai trước ngày 5/8/2013 qua địa chỉ Email: dung.bui@bachmai.edu.vn hoặc Fax: 04 38688024.

Ngày         tháng        năm 2013

                                                                                                LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 

 

 

 

BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN BẠCH MAI

 

THÔNG TIN HỘI NGHỊ ĐÀO TẠO, CHỈ ĐẠO TUYẾN,

BỆNH VIỆN VỆ TINH VÀ KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN BỆNH VIỆN BẠCH MAI

(Gửi kèm công văn số ............../BM-TDC ngày 22/07/2013)

 

 

I.  THỜI GIAN:       Thứ năm ngày 22/8/2013

 

II. ĐỊA ĐIỂM:         Hội trường lớn tầng 2 nhà P, Bệnh viện Bạch Mai

 

III. MỤC ĐÍCH :

1.     Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai (TDC).

2.     Khai trương Dự án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Tim mạch và Ung bướu của Bệnh viện Bạch Mai.

3.     Thống nhất kế hoạch triển khai công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, chỉ đạo tuyến, 1816 và bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai năm 2013.

4.     Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý đào tạo, chỉ đạo tuyến, 1816 và bệnh viện vệ tinh giữa các bệnh viện.

 

IV.  PHÂN BỐ CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ:

 

Thời gian

Chủ đề

Thành phần    đại biểu

Địa điểm

9:00 - 10:30

Phần I:

Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

Toàn thể

đại biểu

Hội trường lớn tầng 2 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai

10:30 - 12:00

Phần II:

Hội nghị đào tạo, chỉ đạo tuyến và Bệnh viện vệ tinh năm 2013

Toàn thể đại biểu

Hội trường lớn tầng 2 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai

12:00 - 13:00

Tiệc trưa

Toàn thể đại biểu

Nhà hàng Trung tâm Dinh dưỡng - Bệnh viện Bạch Mai

13:30 - 16:30

Phần III:

Hội thảo chuyên đề Bệnh viện vệ tinh

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai   và các tỉnh vệ tinh

Hội trường lớn và Bác sĩ, tầng 2 nhà P và Phòng họp số 4, tầng 1 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai

 

 

 

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

 

1.      

Lãnh đạo Bộ Y tế và các Vụ Cục liên quan

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

2.      

Bệnh viện Bạch Mai:

 

Thành viên Hội đồng Giáo dục và Đào tạo

Thành viên Ban Cố vấn Hội đồng Giáo dục và Đào tạo

Lãnh đạo các Viện/TT/Khoa/Phòng

Cán bộ thuộc màng lưới đào tạo - chỉ đạo tuyến

Thư ký Đề án Bệnh viện vệ tinh

Cán bộ viên chức đã và đang làm việc tại TDC

Đại diện học viên:

Các lớp chính quy sau đại học (BSNT, BSCK1, BSCK2)

Các lớp đào tạo liên tục

 

3.      

Một số Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến Trung ương:

01 lãnh đạo BV và 01 lãnh đạo Trung tâm/Phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

 

4.      

Các tỉnh thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai:

Sở Y tế:  01 lãnh đạo BV và 01 cán bộ phụ trách đào tạo - chỉ đạo tuyến

BV vệ tinh: Mỗi BV 03 - 04 đại biểu gồm: 01 đại diện Ban giám đốc, 01 lãnh đạo Phòng Kế hoạch tổng hợp, 01 lãnh đạo Phòng Chỉ đạo tuyến/hoặc cán bộ phụ trách chỉ đạo tuyến, Thư ký Đề án Bệnh viện vệ tinh

 

5.      

Các Bệnh viện đa khoa tỉnh/thành, khu vực phía Bắc không thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai:

 

01 lãnh đạo BV và 01 cán bộ phụ trách đào tạo - chỉ đạo tuyến

 

6.      

Đại biểu khác:

 

Các giảng viên, chuyên gia đầu ngành đã nghỉ hưu, tư vấn độc lập,….

Chuyên gia Dự án JICA: Cố vấn trưởng + Điều phối viên

Một số Trường Đại học Y Dược: Hiệu trưởng, Trưởng Phòng Đào tạo sau đại học

Các dự án đang triển khai tại TDC (Nam Trung bộ, NUP, Bộ Công an,...): Giám đốc và cán bộ quản lý đào tạo

Đại diện cơ quan truyền thông

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

 

PHẦN I:

LỄ KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Địa điểm: Hội trường lớn tầng 2, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai

Thành phần: Toàn thể đại biểu

 

8:30 - 9:00

Đón tiếp đại biểu

9:00 - 9:15

Văn nghệ chào mừng

9:15 - 9:20

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ths. Nguyễn Thị Mỹ Châu - Phó Giám đốc TDC

9:20 - 9:30

Phát biểu của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

PGS. TS. Nguyễn Quốc Anh

9:30 - 9:45

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bạch Mai - 15 năm xây dựng và phát triển

PGS. TS. Đỗ Doãn Lợi - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; Giám đốc TDC

9:45 - 10:00

Đại diện các thế hệ lãnh đạo, giảng viên phát biểu

10:00 - 10:15

Công bố các Quyết định khen thưởng và trao tặng

10:15 - 10:25

Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Y tế

10:25 - 10:30

Phát biểu tiếp thu ý kiến và cảm ơn

PGS. TS. Đỗ Doãn Lợi - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; Giám đốc TDC

 

PHẦN II:

 

HỘI NGHỊ ĐÀO TẠO, CHỈ ĐẠO TUYẾN

VÀ BỆNH VIỆN VỆ TINH NĂM 2013

Địa điểm: Hội trường lớn tầng 2, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai

Thành phần: Toàn thể đại biểu

Chủ trì:

·         Lãnh đạo Bộ Y tế

·         PGS. TS. Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

·         PGS. TS. Đỗ Doãn Lợi - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

·         PGS. TS. Trần Thúy Hạnh - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Bạch Mai

 

10:30 - 10:45

Báo cáo kết quả hoạt động và kinh nghiệm triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2009 - 2013

PGS. TS. Trần Thúy Hạnh - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

10:45 - 10:55

Ký kết triển khai Dự án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Tim mạch và Dự án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Ung bướu

Lãnh đạo Bộ Y tế  

PGS. TS. Nguyễn Quốc Anh  

Giám đốc Sở Y tế các tỉnh vệ tinh

10:55 - 11:05

Kinh nghiệm triển khai công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Sự cần thiết thành lập Phòng đào tạo - chỉ đạo tuyến. Thuận lợi - Khó khăn - Bài học kinh nghiệm.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

11:05 - 11:20

Kinh nghiệm kiện toàn Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Bạch Mai; Kế hoạch triển khai các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, chỉ đạo tuyến, 1816 của Bệnh viện Bạch Mai năm 2013.

PGS. TS. Đỗ Doãn Lợi - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; Giám đốc TDC

11:20 - 11:50

Thảo luận chung

11:50 - 12:00

Bế mạc phiên toàn thể buổi sáng

PGS. TS. Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

12:00 - 13:00

Tiệc trưa tại Trung tâm Dinh dưỡng - Bệnh viện Bạch Mai

 

PHẦN III:

HỘI THẢO TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH BỆNH VIỆN VỆ TINH 2013

Thành phần: Đại diện Bệnh viện Bạch Mai và các tỉnh vệ tinh

Địa điểm: Hội trường lớn, Hội trường Bác sĩ tầng 2 nhà P

và Phòng họp số 4 tầng 1 nhà P

13:30 - 13:40

Phát biểu định hướng hội thảo

PGS. TS. Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

13:40 - 13:55

Kế hoạch triển khai các hoạt động tài khóa 2013 thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2009 - 2013.

Ths. Vũ Trí Tiến - Phó Giám đốc TDC

13:55 - 14:10

Giới thiệu tổng quan Dự án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Tim mạch của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2013 - 2020. Kế hoạch hoạt động năm 2013

GS. TS. Nguyễn Lân Việt - Viện trưởng Viện Tim mạch

14:10 - 14:25

Giới thiệu tổng quan Dự án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Ung bướu của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2013 - 2020. Kế hoạch hoạt động năm 2013

PGS. TS. Mai Trọng Khoa - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai;

Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai

14:25 - 14:40

Giải khát

14:40 - 16:30

Làm việc nhóm tại Hội trường theo từng Dự án:

NHÓM I:

Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2009 - 2013

 

·         Địa điểm: Hội trường lớn, tầng 2 nhà P

·         Nội dung: Thảo luận và thống nhất kế hoạch triển khai các hoạt động tài khóa 2013 thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2009 - 2013.

·         Thành phần:

-          Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Quốc Anh; PGS. TS. Trần Thuý Hạnh;             

 GS. TS. Ngô Quý Châu - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

-          Thường trực Ban Quản lý Đề án tại Bệnh viện Bạch Mai

-          Đại biểu thuộc 8 tỉnh vệ tinh giai đoạn 2009 - 2013: Phố Nối - Hưng Yên, Hà Đông - Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La và Nghệ An.

NHÓM II:

Dự án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Tim mạch của Bệnh viện Bạch Mai

giai đoạn 2013 - 2020

 

·         Địa điểm: Phòng họp số 4 tầng 1 nhà P

·         Nội dung:

-          Báo cáo thực trạng và định hướng phát triển chuyên ngành Tim mạch tại từng Bệnh viện vệ tinh; Đề xuất với Bệnh viện Bạch Mai:

Giám đốc Bệnh viện đa khoa các tỉnh: Phú Thọ, Hòa Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh và BV Xanh Pôn - Hà Nội

-          Thảo luận và thống nhất kế hoạch triển khai các hoạt động thuộc Dự án năm 2013.

·         Thành phần:

-          Chủ trì: GS. TS. Nguyễn Lân Việt; PGS. TS. Đỗ Doãn Lợi

-          Đại biểu thuộc 5 tỉnh vệ tinh của Dự án: Phú Thọ, Hòa Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh và Hà Nội.

-          Lãnh đạo và cán bộ trực tiếp tham gia Dự án thuộc Viện Tim mạch và TDC.

 

NHÓM III:

Dự án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Ung bướu của Bệnh viện Bạch Mai

giai đoạn 2013 - 2020

 

·         Địa điểm: Hội trường bác sĩ tầng 2 nhà P

·         Nội dung:

-          Thực trạng và định hướng phát triển chuyên ngành Ung bướu tại từng Bệnh viện vệ tinh; Đề xuất với Bệnh viện Bạch Mai

Giám đốc Bệnh viện đa khoa các tỉnh: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh

-          Thảo luận và thống nhất kế hoạch triển khai các hoạt động thuộc Dự án năm 2013.

·         Thành phần:

-          Chủ trì: PGS. TS. Mai Trọng Khoa; GS. TS. Phạm Minh Thông

-          Đại biểu thuộc 5 tỉnh vệ tinh của Dự án: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh

-          Lãnh đạo và cán bộ trực tiếp tham gia Dự án thuộc Trung tâm Y học hạt nhân & Ung bướu và TDC; các chuyên khoa liên quan.

Giấy thông báo (tải về tại đây )

 

 

 

 

 

 

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image