Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Hội thảo Khoa học Thận Tiết niệu Pháp Việt năm 2010

Giấy mời tham dự Hội thảo khoa học chuyên ngành Thận

BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN BẠCH MAI

V/v: mời tham dự Hội thảo  khoa học chuyên ngành Thận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc  
     

 

 Hà Nội, ngày 25  tháng 2 năm 2010

Kính gửi:     CÁC VIỆN/ TRUNG TÂM/ KHOA/PHÒNG       

Nhằm không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao trình độ chuyên môn cho các bác sỹ về lĩnh vực thận tiết niệu,  Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Hội thảo khoa học Thận –tiết niệu Pháp- Việt lần thứ Hai năm 2010 do khoa Thận Tiết niệu phối hợp với Hội Thận –tiết niệu  Pháp- Việt chủ trì.

Thời gian: từ 8g30 đến 16g30 các ngày 04 và 05/3/2010

Địa điểm: Hội trường Lớn tầng 2 nhà P, Bệnh viện Bạch Mai.

( chương trình kèm theo công văn này, tải tại đây) 

 

Bệnh viện xin thông báo và kính mời các bác sỹ quan tâm đến lĩnh vực thận tiết niệu của tất cả các đơn vị trong bệnh viện tham dự Hội thảo nói trên.   
Nơi nhận:

       - Như trên

       - Lưu NCKH & CNTT

       - Lưu HCQT
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN (đã ký)        

 

TS. Nguyễn Quốc Anh
   

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image