Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Hưởng BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất

Bố của ông Thanh Giang (tỉnh Bắc Ninh) là cán bộ hưu trí có thẻ BHYT mã HT2. Bố ông cũng là thương binh suy giảm khả năng lao động 61%. Nay ông Giang muốn chuyển mã thẻ BHYT của bố ông sang mã thẻ người có công CC1 có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Thanh Giang như sau:

Theo quy định tại Khoản 15, Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật BHYT , Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Người có công với cách mạng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 81%, được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trường hợp bố của ông Giang là người đang hưởng lương hưu, đồng thời là thương binh bị suy giảm khả năng lao động 61%. Vì vậy, thẻ BHYT của bố ông được cấp theo nhóm đối tượng người đang hưởng lương hưu, được hưởng quyền lợi của nhóm đối tượng thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81% có mã thẻ BHYT ký hiệu HT2 là đúng quy định.

Nguồn Dantri.com.vn

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image