Responsive Image

DetailController

Chế độ chính sách

Những điểm mới trong thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Chiều 31/10, tại Hà Nội, Bộ Y tế cung cấp thông tin cho báo chí về những điểm mới trong thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

 

Bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc, khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) Nguyễn Đình Anh cho biết: Thông qua thực tế và các đợt kiểm tra, giám sát tình hình quản lý, sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế nhận thấy có nhiều vướng mắc trong quá trình giám định, thanh toán, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Trong tháng 10/2018, Bộ Y tế ban hành một số văn bản mới liên quan đến việc thực thi bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh nhằm giúp người dân biết được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; cán bộ y tế tuyến cơ sở có thể hiểu rõ hơn về những điểm mới trong thực hiện Luật bảo hiểm y tế. 

Bộ Y tế đã phổ biến Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế; Thông tư số 27/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan tới HIV/AIDS; Quyết định số 6556/QĐ-BYT ngày 31/10 ban hành mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. 

Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) Phan Văn Toàn cho biết: Sau quá trình xây dựng công phu, xin ý kiến rộng rãi các bên liên quan, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 146//2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Nghị định này có một số điểm mới như: Bổ sung một số đối tượng tham gia; quy định tham gia theo hộ gia đình; không bắt buộc tham gia cùng thời điểm.

Nghị định cũng quy định chi tiết hồ sơ, điều kiện, nội dung và mẫu hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; bỏ quy định giao quỹ khám chữa bệnh cho cơ sở y tế khám chữa bệnh thay vào đó là giao tổng mức thanh toán.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định cụ thể về thanh toán chi phí khám chữa bệnh; bổ sung quy định mới về công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Thông tư 27/2018/TT-BYT có một số nội dung đáng chú ý: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; lập danh sách, đóng bảo hiểm y tế; phạm vi, quyền lợi bảo hiểm y tế; khám bệnh, chữa bệnh và chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế… 

Về Quyết định số 6556/QĐ-BYT, ông Phan Văn Toàn cho biết, Quyết định này được ban hành thay thế Quyết định 3455/QĐ-BHYT ngày 16/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế và kèm theo mẫu bảng kê khám chữa bệnh.

Theo quyết định này, cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm lập 1 bảng kê chi phí khám chữa bệnh để lưu cùng với hồ sơ khám chữa bệnh, 1 bảng kê để cung cấp cho người bệnh; có trách nhiệm hoàn thiện phần mềm để thực hiện lập, cung cấp bảng kê theo quy định đại Quyết định 6556 từ ngày 1/1/2019. 

Phóng viên các cơ quan báo chí cũng nêu ý kiến liên quan đến: Việc chuyển tuyến của người bệnh bảo hiểm y tế; kiểm soát chất lượng của các xét nghiệm; liên thông kết quả xét nghiệm; tỷ lệ người có HIV được cấp thẻ bảo hiểm y tế; việc mua thẻ bảo hiểm y tế cho người có HIV…/. 

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image