Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Tập thể bệnh nhân phòng 1030- Trung tâm YHHN&UB cảm ơn Ban Giám đốc BV đã quan tâm đến mọi tầng lớp nhất là những người nghèo. Cản ơn tập thể y, bác sỹ Trung tâm YHHN&UB đặc biệt là BS Thái, BS Trang, BS Luân, ĐD Hồng, Thắng...

TCO 3441 1

TCO 3441 2

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image