Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của bệnh nhân Phạm Thị Sáu, giường 11 P.207 tầng 2 khoa Truyền nhiễm cảm ơn tập thể BS, y tá, ĐD khoa Truyền nhiễm, đặc biệt là BS Cường, Trà, Nhung, ĐD Phượng, Lan, Thanh

2151 1 1

2151 2

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image