Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của bà Nguyễn Thị Huyền - con BN Nguyễn Văn Hoà nằm giường 18 P 211 P. Nhiễm khuẩn tổng hợp cảm ơn Trung tâm Bệnh nhiệt đới, đặc biệt là Bs Cường, Trà, Tuấn, ĐD Lan, Ánh, Thanh, Phượng, An ...

1786

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image