Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của BN Nguyễn Văn Thi đang điều trị tại khoa C2 VTM cảm ơn các BS C2 Tim mạch, đặc biệt là BS Minh, ĐD Chinh, Dũng, Luyến, Hồng, Hà, ngoài ra cũng cảm ơn NV Trường ở nhà lưu trú

TCO3335

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image