Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của ông bà Phạm Thanh Hà & Mai Thị Hương Thu - bố mẹ cháu Phạm Thị Thu Thảo 10T điều trị tại khoa PTTK cảm ơn Giám đốc, BS Hào-PTTK, BS Lưu-CĐHA, BS Thính - Thần kinh, Ths Trang-PTTK, Tuấn Anh, Hồng Thủy-GMHS, Tới-PTTK, ĐD Hằng, Huế, Quế, Hà, Thủy, Li

266 1

266 2

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image