Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của ông Đặng Đình Toàn địa chỉ Thị trấn chờ,Yên phong Bắc Ninh, cảm ơn BS Thu Trang khoa Ngoại tổng hợp một BS có đầy đủ tư cách,đạo đức nghề nghiệp, hết lòng tận tuỵ vì bệnh nhân

2344 1

2344 2

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image