Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của ông Đào Trung Kiên, Hòa Bình là con trai bệnh nhân Hoàng Thị Xuân, cảm ơn tập thể y, bác sỹ Viện Tim mạch, Hãng máy Medtronic Hoa Kỳ đặc biệt là BS Lê Võ Kiên

TCO 20 3677

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image