Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của ông Nguyễn Văn Xuân sn 1945 - chồng BN Đàm Thị Sáng nằm giường 5 khu A6 khoa YHCT cảm ơn tập thể BS, y tá, ĐD khoa YHCT, đặc biệt là BS Huyền Trang, ĐD Thuỷ, ĐDT Quế

1876 1

1876 2

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image