Responsive Image

DetailController

Chế độ chính sách

BHXH Việt Nam - Bộ Y tế: Thống nhất tháo gỡ nhiều “nút” trong thực hiện chính sách BHYT

Tại hội nghị giao ban giữa hai ngành, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã thống nhất giải quyết một số vướng mắc về: Tạm ứng, thanh toán, thực hiện dự toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT; Thực hiện Thông tư số 15/2018/TT-BHYT, thanh toán hồi tố chi phí KCB BHYT của một số dịch vụ kỹ thuật do rà soát lại định mức kinh tế kỹ thuật làm căn cứ xây dựng giá dịch vụ KCB; Tin học hóa trong quản lý KCB và giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT; Thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế; Thanh toán dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư y tế cho mượn hoặc đặt...

Về tạm ứng, thanh toán, thực hiện dự toán chi phí KCB BHYT

BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố thực hiện tạm ứng, thanh toán chi phí KCB BHYT cho các cơ sở KCB kịp thời theo quy định của Luật BHYT và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện BHYT. Bộ Y tế có công văn chỉ đạo Giám đốc các Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở KCB BHYT phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH các địa phương thống nhất số liệu quyết toán trong quý, phần kinh phí vượt quỹ, vượt tổng mức thanh toán và chưa thống nhất được tách riêng, đồng thời sớm có văn bản thuyết minh nguyên nhân vượt quỹ, vượt tổng mức thanh toán làm căn cứ để cơ quan BHXH thẩm định, thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; Các cơ sở KCB nghiêm túc thực hiện việc gửi dữ liệu điện tử lên Cổng Tiếp nhận dữ liệu song song việc gửi đề nghị tạm ứng bằng bản giấy làm cơ sở để cơ quan BHXH thực hiện tạm ứng.

Cấp phát thuốc cho người tham gia BHYT.

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image