Responsive Image

DetailController

Chiều 13/1, Bộ Y tế tổ chức Lễ ra quân và kiểm tra tính sẵn sàng của các Tổ y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng."> Chiều 13/1, Bộ Y tế tổ chức Lễ ra quân và kiểm tra tính sẵn sàng của các Tổ y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.">

Sự kiện nổi bật

Hơn 300 cán bộ y tế túc trực 24/24 phục vụ Đại hội Đảng

Chiều 13/1, Bộ Y tế tổ chức Lễ ra quân và kiểm tra tính sẵn sàng của các Tổ y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image