Một số mẫu quy định về cấp Chứng chỉ hành nghề và đăng kí KCB ngoài giờ: Click để tải file

 1. Nghị định số 109 về hướng dẫn cấp Chứng chỉ hành nghề
 2. Công văn triển khai cấp Chứng chỉ hành nghề và đăng kí làm ngoài giờ
 3. Hướng dẫn khai hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề
 4. Mẫu đăng kí KCB ngoài giờ
 5. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề (cấp lần đầu)
 6. Bản nhận xét của người hướng dẫn
 7. Giấy xác nhận quá trình thực hành
 8. Quy định và tiêu chuẩn người hướng dẫn thực hành
 9. Sơ yếu lý lịch
 10. Đơn xin cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn
 11. Đơn xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề
 12. Công văn bình xét thi đua và đánh giá viên chức năm 2017

12.2. Mẫu 1a - Trưởng đơn vị

12.2. Mẫu 1b - Phó trưởng đơn vị

12.3. Mẫu 2 - Viên chức

12.4. Mẫu 3 - Biên bản họp đánh giá

12.5. Mẫu 4 - Phiếu bổ sung lý lịch

12.6. Phụ lục thi đua