QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Hướng dẫn thiết lập bệnh viện dã chiến

phòng chống đại dịch cúm"

BỘ Y TẾ

 

Số: 2890/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 8năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Hướng dẫn thiết lập bệnh viện dã chiến

phòng chống đại dịch cúm"

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh- Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Hướng dẫn thiết lập bệnh viện dã chiến phòng chống đại dịch cúm".

 

Điều 2. "Hướng dẫn thiết lập bệnh viện dã chiến phòng chống đại dịch cúm" áp dụng cho tất cả các địa phương thực hiện phòng chống đại dịch cúm.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

 

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các vụ, Cục trưởng các cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng y tế các ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

 

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu

 


Tệp đính kèm:Benh_vien_da_chien.doc

Tin từ Bộ Y Tế